Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow PROJEKT: Sposób na biznes arrow o projekcie
 

O PROJEKCIE snb

Image

 

O projekcie

 

Projekt ”Sposób na biznes” nr RPLU.09.03.00-06-0124/18 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

Realizatorzy projektu:

Lider: Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie

Partner: Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Lublinie

 

Okres realizacji:  01.08.2019 r. – 31.05.2021 r.

 

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju podstaw przedsiębiorczych u 90 Uczestników Projektu powyżej 30 roku życia z terenu województwa lubelskiego oraz samozatrudnienie 73 z nich. Powyższe będzie zrealizowane poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo-szkoleniowego dla 90 osób i wsparcia finansowego dla 73 osób.

 

 

Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

  • szkolenie przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (40 h dydaktycznych / 1 grupę)

  • doradztwo indywidualne przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej (śr. 14 h zegarowych / 1 osobę)

  • jednorazowa  dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  • wsparcie pomostowe finansowe - wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania działalności gospodarczej

  • wsparcie pomostowe niefinansowe - doradztwo specjalistyczne ( śr. 14 h zegarowych/ 1 osobę)

 

 

 

Warunki uczestnictwa w projekcie

 

Uczestnikami Projektu mogą być osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego, które nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu:

a)    osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

aa) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),

bb) kobiety,

cc) osoby z niepełnosprawnościami,

dd) osoby długotrwale bezrobotne,

ee) osoby o niskich kwalifikacjach,

b)   mężczyźni w wieku 30 – 49 lat pod warunkiem, że nie będą oni stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem, oraz nie należą do kategorii wskazanych w pkt a) w lit. cc – ee oraz w pkt c),

c)    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, należące do ww. grup od lit. aa do lit. ee,

d)   osoby pracujące, w tym tzw. ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym dzień przystąpienia do projektu i nie posiadają innych dochodów (tylko kobiety )

 

 


 

 

Kontakt

 

Biuro projektu:

Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie

ul. Chopina 5, 20-026 Lublin

tel.: 81 534 77 33, 81 479 93 06

fax: 81 534 77 33

 

e-mail: snb.lir@wp.pl

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej