Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow INFORMACJE O IZBIE arrow Statut
 

 

 

Statut Lubelskiej Izby Rzemieślniczej

 

 

 uchwalony w dniu

16 sierpnia 2001 r.

ze zmianami przyjętymi w dniu 28 listopada 2006 r,

w dniu 31 lipca 2008 r, w dniu 19 sierpnia 2009 r,

 w dniu 19 sierpnia 2013 r, w dniu 22 czerwca 2015 r.   w dniu 22 września 2015 r, w dniu 18 grudnia 2015 r,   i w dniu 21 sierpnia 2017 r.

 

 

Tekst jednolity

 

  LUBLIN 2017 r.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.     Izba Rzemieślnicza zwana dalej Izbą jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki określone w art. 7 ust. 3 pkt. 5 ustawy o rzemiośle.

2.     Izba pełni funkcję federacji pracodawców.

 

§ 2

1.     Izba nosi nazwę „Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie” a terenem jej działania są: województwo lubelskie oraz cały kraj. Izba reprezentuje  interesy  rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości w kraju i za granicą.

2.     Izba w kontaktach zagranicznych może używać nazwy w języku angielskim, ”Chamber of Crafts, Lublin” oraz nazwy w języku niemieckim ”Handwerkskammer, Lublin”.

 

§ 3

1.     Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia            22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz. 92 z późn. zm.), ustawy  z dnia      23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców ( Dz. U. nr 55,poz.235)oraz niniejszego statutu.

2.     Izba może być członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie oraz Polskiego Związku Izb Rzemieślniczych.

                                                               § 4

1.     Podstawowym zadaniem Izby jest ochrona praw i reprezentowanie interesów rzemiosła i zrzeszonych organizacji wobec organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego, sądów oraz organizacji społecznych, zawodowych, gospodarczych i związków zawodowych pracowników w kraju i za granicą, a w szczególności:

1)      wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła oraz możliwość uczestniczenia w dialogu społecznym po stronie pracodawców                  w wojewódzkiej komisji dialogu społecznego oraz w innych instytucjach dialogu społecznego, wyznaczając swoich przedstawicieli do tych gremiów,

2)                udzielanie pomocy instruktażowo – doradczej zrzeszonym organizacjom i ich członkom, zwłaszcza w zakresie prawnym, organizacyjnym, podatkowym, ekonomicznym i finansowym, w tym także doradztwa podatkowego na rzecz swoich członków,

3)                prowadzenie działalności szkoleniowej i przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych, w tym czeladniczych i mistrzowskich,

4)                tworzenie warunków sprzyjających działalności rzemieślniczej,        w tym w zakresie handlu zagranicznego,

5)      zakładanie i prowadzanie we współpracy z władzami oświatowymi szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestniczenie w realizacji zadań             w dziedzinie oświaty i wychowania na rzecz przygotowania wykwalifikowanych kadr,

6)                inspirowanie i pomoc organizacyjna w działalności marketingowej i promocji,

7)                delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organizacji doradczych,

8)                podejmowanie działań na rzecz ochrony interesów rzemiosła,

9)                wyznaczanie osób powołanych do wydawania opinii i stwierdzania stanu faktycznego oraz innych działań wymagających wiarygodności         i znajomości rzeczy w zakresie rzemiosła i mających znaczenie dla reprezentowanych przez Izbę dziedzin; w szczególności ustanawiania        i zaprzysięgania rzeczoznawców, biegłych itp.,

10)           proponowanie, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami kandydatów na stanowiska członków komisji podatkowych, rad zatrudnienia, ławników sądowych itp.,

11)           wydawanie opinii i zaświadczeń o istniejących zwyczajach dotyczących rzemiosła, o cenach itp.,

12)           wydawanie świadectw o pochodzeniu towarów i innych zaświadczeń dotyczących obrotu handlowego w rzemiośle,

13)           udzielanie porad i pomocy w zakresie pozyskiwania terenów            i prowadzenia inwestycji przez rzemieślników i członków Izby,

14)           wspieranie zrzeszonych organizacji i ich członków oraz zrzeszonych w Izbie przedsiębiorców poprzez informacje, doradztwo         i pomoc w przygotowywaniu dokumentów w zakresie zamówień publicznych w kraju i innych państwach Unii Europejskiej,

15)           propagowanie oraz inicjowanie i udzielanie wszechstronnej pomocy w zakresie organizowania się organizacji i przedsiębiorstw          w klastry,

16)           współdziałanie z instytucjami naukowo – badawczymi oraz prowadzenie działalności badawczej i wydawniczej,

17)           upowszechnianie dorobku rzemiosła i jego roli społeczno – gospodarczej oraz organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej,

18)           podejmowanie działań mających na celu przygotowanie rzemieślników oraz zrzeszających ich organizacji do funkcjonowania       w warunkach globalizacji obrotu towarowego, ze szczególnym uwzględnieniem Jednolitego Rynku Europejskiego,

19)    prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy,

20) nawiązywanie i prowadzenie współpracy z zagranicą,

21)    promocja produktów lokalnych i regionalnych, w tym także na rynkach ogólnopolskim i zagranicznym,

 22) wspieranie doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz osób zainteresowanych założeniem lub działalnością na rzecz ekonomii społecznej,

23) aktywizacja i upowszechnianie współpracy przedsiębiorców ze sferą nauki. Projektowanie nowych metod transferu wiedzy naukowej do środowisk przedsiębiorców,

24)           wykonywanie innych zadań, wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów prawa dotyczących rzemiosła, małej i średniej przedsiębiorczości.

2.     Izba może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wskazanym           w załączniku do statutu, a także powoływać własne wyodrębnione organizacyjnie zakłady, odziały terenowe bądź jednostki lokalne, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi                       i zagranicznymi, jednostki organizacyjne i gospodarcze przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.

3.     Izba może powoływać własne ośrodki: wczasowe, sanatoryjne, lecznicze         i rehabilitacyjne oraz własne przedsiębiorstwa Izby jako podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej                         i uzdrowiskowej oraz o ochronie zdrowia. Jednostki organizacyjne o których mowa w zdaniu poprzedzającym powołuje się w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz podejmowania innych działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, a także innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz nowych metod leczenia. Jednostki organizacyjne                 i przedsiębiorstwa o których mowa w zdaniach poprzedzających  mogą prowadzić działalność gospodarcza w zakresie przewidzianym dla Izby.

4. Izba współpracuje z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców lub pracodawców; w uzasadnionych przypadkach gdy przemawia za tym zbieżność celów statutowych, Izba może zawierać             z organizacjami branżowymi porozumienia a także współpracować z tymi organizacjami.

5. Izba pełni funkcję inkubatora i akceleratora przedsiębiorczości. Krzewi przedsiębiorczość, pomaga w rozwijaniu własnego przedsiębiorstwa, zapewnia pomoc firmom zakładanym przez początkujących przedsiębiorców, otacza pomocą mentorską i doradczą, buduje sprzyjający klimat dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi, zapewnia uczestnictwo                    w społeczności biznesowej,

 

6.  Izba przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.

 

§ 5

1.Izba jest uprawniona do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami i dyplomami oraz do opatrywania ich pieczęcią z Godłem Państwa.

2.Izba może przeprowadzać egzaminy w trybie ekspresowym. Opłaty za takie egzaminy ustala się w trybie negocjacji z zainteresowanym.

 

 

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 6

1.Członkami Izby na zasadzie dobrowolności mogą być:

1)    cechy,

2)    spółdzielnie rzemieślnicze,

3)    inne jednostki utworzone przez cechy, spółdzielnie, Izbę,

4)    grupy rzemieślników utworzone przez Izbę,

5)    indywidualni rzemieślnicy,

6) wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej, jeżeli są mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

7) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników.

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.

3. Członkowie wspierając y nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego. W Zjazdach Delegatów biorą udział poprzez swoich przedstawicieli. Mogą zabierać głos w dyskusji oraz wyrażać opinie, nie przysługuje im natomiast prawo do głosowania.

§ 7

Członkowie Izby mają prawo do:

1)    korzystania z pomocy, pośrednictwa, instruktażu i innych usług i świadczeń w granicach statutowej działalności Izby, z uwzględnieniem postanowień § 8 pkt 2 statutu,

2)    zgłaszania wniosków w sprawie działalności Izby i zrzeszonych w niej organizacji,

3)    uzyskiwanie informacji o wynikach i działalności Izby.

 

                                                        

                                                           § 8

Członkowie mają obowiązek:

1)    stosowania się do statutu oraz uchwał organów Izby,

2)    uiszczania terminowo wpłat na wykonywanie zadań Izby. Wpłaty te wynoszą 1(jeden) złoty miesięcznie od każdego członka zrzeszonego w cechu               i spółdzielni. Indywidualni rzemieślnicy zrzeszeni w Izbie wpłacają na wykonywanie zadań Izby co najmniej 50 złotych miesięcznie,

3) informowania Izby o wynikach i działalności własnej organizacji

4) zapraszania przedstawicieli Izby do udziału w obradach zjazdów lub walnych zgromadzeń własnych organizacji.

 

§ 9

1.     Przyjęcia na członka Izby dokonuje Prezes Izby na podstawie złożonej deklaracji na piśmie w ciągu miesiąca od jej złożenia.

O decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się zainteresowanego w ciągu 14 dni. Odmowa przyjęcia powinna być uzasadniona. Organizacjom oraz indywidualnym rzemieślnikom nie przyjętym w poczet członków Izby służy odwołanie w terminie i trybie przewidzianym w statucie.

2.     Członek może wystąpić z Izby z końcem roku kalendarzowego po uprzednim 6-miesięcznym wypowiedzeniu. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie.

 

§ 10

1.     Członkostwo może być rozwiązane przez:

1)    wykreślenie jeżeli organizacja zmieni swój przedmiot działania w taki sposób, że utraci charakter organizacji rzemieślniczej,

2)    wykluczenie, jeżeli organizacja nie wywiązuje się z obowiązków członkowskich określonych w statucie lub gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby lub godzi w jej dobre imię.

3)    wystąpienia - na zasadach określonych w § 9 ust. 2,

4)    skreślenie – w przypadku likwidacji organizacji.

2.     Decyzję o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Prezes Izby. Organizacji wykreślonej lub wykluczonej przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym w statucie.

3.     Wykreślenie lub wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanej organizacji zawiadomienia o wykreśleniu lub wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o zasadach i trybie odwołania się. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od daty decyzji.

4.     Powyższe zasady postępowania stosuje się odpowiednio do indywidualnych rzemieślników.

  

 

 

ORGANY IZBY

 

§ 11

1.     Organami Izby są:

1)    Zjazd Delegatów,

2)    Prezes Izby

3)    Zarząd Izby

4)    Komisja Rewizyjna

2.     Nie można być równocześnie członkiem Zarządu Izby oraz członkiem Komisji Rewizyjnej.

3.     Wybory do Zarządu Izby i Komisji Rewizyjnej, dokonywane są                    w głosowaniu jawnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandydatami na Wiceprezesa Izby i członków Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie rzemieślnicy - delegaci. Odwołanie Prezesa Izby, członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej następuje także w głosowaniu jawnym. Do Prezesa Izby stosuje się postanowienia § 15 pkt 8 i 9 Statutu Izby.

4.     Warunkiem wyboru i odwołania Prezesa Izby i członka Zarządu jest uzyskanie co najmniej 2/3 głosów ważnych. Warunkiem wyboru i odwołania członka Komisji Rewizyjnej jest uzyskanie ponad 50% głosów ważnych.

5.     Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów dla podjęcia uchwały, uwzględnia się tylko oddane za i przeciw uchwale.

 

§ 12

1.     Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą brać udziału
w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

2.     Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej winni czynu lub zaniedbania, przez które Izba poniosła szkodę, odpowiadają za nie osobiście.

3.     Do odpowiedzialności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników w wypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono – w stosunku do członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej – kwotę równą wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pracowników zatrudnionych w gospodarce narodowej, a określonego w odrębnych przepisach.

 

                                            ZJAZD DELEGATÓW

 § 13

Zjazd jest najwyższym organem Izby upoważnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.

1.       Delegatami na Zjazd są spośród członków Izby starsi cechów i prezesi zarządu spółdzielni rzemieślniczych oraz osoby wskazane przez inne jednostki, o których mowa w § 6 pkt 3. Grupa rzemieślników należących bezpośrednio do Izby wybiera ze swego grona na zjazd 1 delegata na 10 rzemieślników. Wybór delegata następuje z grupy minimum 5-osobowej.

2.        Delegaci na Zjazd zachowują mandaty do czasu zgłoszenia Zarządowi Izby osoby innego delegata

     3.     Przed upływem kadencji mandat delegata wygasa wskutek:

śmierci, rezygnacji, ustania członkostwa w organizacji lub utraty funkcji dającej mandat delegata w swojej organizacji oraz utraty przez organizację członkostwa w Izbie Delegat ma tylko 1 glos i bierze udział w Zjeździe osobiście. 

4.Tryb wyłaniania delegatów na Zjazd regulują statuty członków Izby.

 

 

§ 14

1.     W Zjeździe uczestniczą Prezes Izby, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2.     W Zjeździe uczestniczyć mogą:

1)    przedstawiciele organów administracji państwowej i samorządowej,

2) Honorowy Prezes Izby,

3) przedstawiciele członków wspierających,

4)    inne zaproszone osoby.

3.     Osoby wymienione w ust. 1 i 2 uczestniczą w Zjeździe z głosem doradczym

§ 15

Do właściwości Zjazdu należy:

1)    wyrażanie opinii o sytuacji rzemiosła i jego organizacjach,

2)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby i podejmowanie uchwał co do wniosków Prezesa Izby i członków Izby w tych sprawach,

3)    uchwalenie statutu i jego zmian,

4)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Izby,

5)    podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Izby,

6)    uchwalenie regulaminu obrad Zjazdu,

7)    udzielanie absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu. Absolutorium Prezesowi Izby i członkom Zarządu udziela się w głosowaniu jawnym,

8)  wybieranie i odwoływanie Prezesa Izby w głosowaniu jawnym większością co najmniej 2/3 głosów, z pośród osób posiadających wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub w zakresie zarządzania i marketingu, z tytułem co najmniej magistra, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu rzemiosła           i małej przedsiębiorczości,

9)    wybieranie i odwoływanie w głosowaniu jawnym członka Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

10)           podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości,

11)           rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym odwołań od decyzji Zarządu Izby, podejmowanie decyzji o utrzymaniu ich w mocy lub uchyleniu,

12)    rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Prezesa Izby,

13)           nadawanie godności honorowych oraz ustanawianie odznak i wyróżnień honorowych,

14)           upoważnienie Prezesa Izby do zaciągania kredytów w wysokości ponad 400.000 złotych,

15)      podejmowanie uchwały o likwidacji Izby.

 

                                                              § 16

1.Osoba która pełniła stanowisko Prezesa Izby przez co najmniej 15 lat otrzymuje tytuł Honorowego Prezesa Izby. Decyzje podejmuje Zjazd Delegatów.

2.Osoby Honorowe mogą być desygnowane przez Prezesa Izby do różnych gremiów krajowych i międzynarodowych jako reprezentanci Izby.

                                                              

                                                            § 17

1. Zjazd zwoływany jest przez Prezesa Izby przynajmniej raz na 4 lata.

2. Nadzwyczajny Zjazd zwoływany może być z ważnych powodów przez Prezesa Izby w każdym czasie. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać nadzwyczajny zjazd na wniosek:

-         Co najmniej połowy zrzeszonych organizacji,

-         Komisji Rewizyjnej,

Wnioskujący powinien podać sprawy mające być przedmiotem obrad zjazdu. Prezes Izby zobowiązany jest zwołać zjazd w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wniosku.

3. O czasie, miejscu i porządku obrad zjazdu, Prezes Izby powinien pisemnie powiadomić zrzeszonych członków co najmniej 3 tygodnie przed terminem zjazdu przesyłką poleconą. Z dniem wysłania zawiadomień w biurze Izby wykłada się do wglądu: protokół z poprzedniego Zjazdu, projekty regulaminu obrad i proponowanych uchwał oraz sprawozdania Prezesa Izby i Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4. Uzupełnienie porządku obrad zjazdu może żądać każdy, kto uprawniony jest w myśl ust.2 do zgłoszenia wniosku o zwołaniu zjazdu. Wniosek powinien być zgłoszony najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad zjazdu Prezes Izby obowiązany jest powiadomić zrzeszonych członków na 7 dni przed terminem zjazdu.

§ 18

Obrady zjazdu otwiera Prezes Izby przeprowadza wybór przewodniczącego zjazdu i sekretarza, którzy stanowią prezydium zjazdu.

                                                                       § 19

1.     Zjazd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli przy ich podejmowaniu uczestniczy co najmniej 50% delegatów uprawnionych do udziału                 w Zjeździe. Podpisując listę obecności na Zjeździe delegat otrzymuje mandat z jego imieniem i nazwiskiem, opatrzony numerem i pieczęcią Izby. Mandat jest kartą do głosowania na Zjeździe.

2.     Uchwały na Zjeździe mogą być podejmowane w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w § 16 statutu.

Uzupełnienie porządku obrad może nastąpić także przez Zjazd większością 2/3 głosów.

3.     Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością oddanych głosów, jeżeli statut Zjazdu nie stanowi inaczej.

4.     Szczegółowe zasady i tryb obrad Zjazdu określa regulamin uchwalony przez Zjazd.

5.     Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący         i sekretarz zjazdu. Wzór mandatu będącego kartą do głosowania na Zjeździe oraz powiadomienia delegatów o Zjeździe przesyłką poleconą dołączane są do protokołu z obrad Zjazdu.

Protokół przechowuje Prezes Izby.

 

                                                 

 

                                                    ZARZĄD IZBY

 

§ 20

Zarząd składa się z Prezesa Izby oraz członka Zarządu w randze wiceprezesa. Zarząd działa kolegialnie.

 

                                                                     § 21

1. Do zadań Zarządu należą:

a)     ustalanie struktury organizacyjnej Izby,

b)    zwalnianie z opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające. Decyzje mogą być podejmowane w trybie obiegowym bez zwoływania posiedzenia Zarządu,

c)    podejmowanie decyzji o przystąpieniu Izby do innych organizacji oraz spółek kapitałowych,

d)     opiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Izby. Pozytywna opinia upoważnia Prezesa Izby do zatrudnieniu na stanowisku dyrektora Izby. Negatywna opinia o wykonującym obowiązki dyrektora Izby zobowiązuje Prezesa Izby do rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem,

e)      umarzanie i rozkładanie na raty zaległych składek członkowskich, a także zwalnianie z opłacania składek członkowskich na rzecz Izby,

f)  wybór delegatów na Zjazd organizacji których Izba jest członkiem,

g) ustanawianie pełnomocników w poszczególnych województwach w kraju z równoczesnym określeniem zakresu ich uprawnień i obowiązków,

h)     podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach wnioskowanych przez Prezesa Izby.

2.     Prezesa Izby i członka Zarządu -wiceprezesa Zjazd wybiera indywidualnie   w głosowaniu jawnym. Do wyboru i odwołania Wiceprezesów Zarządu stosuje się zasady określone w 22 ust.1 statutu.

3.   Wiceprezes Zarządu pełni swą funkcję społecznie.

4.Wybór Wiceprezesa następuje spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Izby.

 

PREZES IZBY

                                                                     § 22

1.     Prezes Izby kieruje działalnością Izby. Prezes ma szczególny obowiązek dbałości o wizerunek Izby.

2.     Na zewnątrz Izbę reprezentuje Prezes Izby lub osoby przez niego upoważnione.

Prawo występowania z insygniami przysługuje Prezesowi Izby oraz Wiceprezesowi Izby.

3.     Prezes Izby organizuje wykonanie zadań Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłączonej właściwości Zjazdu Delegatów, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Izby. Prezes Izby powołuje komisje egzaminacyjne. Prezes Izby może powołać w razie potrzeby komisje opiniodawczo- doradcze. Może także powoływać komisje branżowe odpowiadające działającym ogólnopolskim komisjom branżowym jak i izbowe komisje branżowe w danym zawodzie.

 

§ 23

1.     Prezesa Izby, zjazd wybiera i odwołuje w głosowaniu jawnym większością  co najmniej 2/3 głosów ważnych.

2.     Wybór Prezesa Izby jest równoznaczny z powołaniem na to stanowisko.

3.     Czynności prawnych  dokonuje z Prezesem Izby Wiceprezes Izby.

4.     Do członków Zarządu Izby nie stosuje się postanowień § 28 ust.1 Statutu Izby.

                                                                      § 24

Kierownikiem Izby jako zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Prezes Izby.

                                                                       § 25

1.     Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes i przewodniczy ich obradom, a w razie nieobecności wyznaczony wiceprezes.

2.     Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeby.

3.     Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność przy ich podejmowaniu co najmniej połowy statutowej liczby jego członków.

W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

4.Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym bez zwoływania posiedzenia Zarządu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania na odległość (e-mail).

 

§ 26

1.     Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składa Prezes Izby.

2.     Prezes Izby może ustanowić pełnomocników do prowadzenia zakładu własnego Izby, do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, określając jednocześnie zakres ich uprawnień           i obowiązków.

 

 

                                        KOMSJA REWIZYJNA

 

 § 27

1.Komisja Rewizyjna jest niezależnym organem Izby. Składa się z 2 członków wybranych przez Zjazd. Zjazd wybiera w głosowaniu jawnym oddzielnie przewodniczącego i sekretarza Komisji.

2.Komisja Rewizyjna podejmuje swoje decyzje poprzez jawne głosowanie.      W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

3.Komisja Rewizyjna może podejmować decyzje w trybie określonym w 25 ust.4 statutu.

 

 

 

§ 28

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie statutowej działalności Izby   w zakresie finansowym i gospodarczym, to jest:

 

1)    badanie rocznych sprawozdań finansowych,

2)    badanie działalności gospodarczej Izby, jej zakładów własnych, jak również udziałów w spółkach i innych organizacjach w których zaangażowany jest majątek Izby,

3)    składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,

4)    przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby oraz każdemu z Wiceprezesów Izby.

 

§ 29

1.     Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

2.     Członkowie Komisji Rewizyjnej tracą mandat w przypadku:

1)    złożenia rezygnacji,

2)    utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego,

3)    wygaśnięcia lub utraty członkostwa w organizacji samorządu rzemiosła,

4)    utraty członkostwa w Izbie przez organizację, której byli członkami,

3.Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje do czasu wyboru Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.

3.     Obsługę techniczną organów samorządowych zabezpiecza Prezes Izby.

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

 

§ 30

1.     Od decyzji Prezesa Izby organizacjom rzemieślniczym i osobom, których decyzja dotyczy – w postępowaniu wewnątrz organizacyjnym- służy odwołanie do zarządu wniesione za jego pośrednictwem.

Po wpłynięciu odwołania i ponownym przeanalizowaniu sprawy, na skutek zmiany okoliczności Prezes Izby może zmienić wydaną wcześniej decyzję.

2.     Podstawą wniesienia odwołania może być naruszenie przez Prezesa Izby przepisów prawa, statutu, uchwał organów Izby.

3.     Termin odwołania od decyzji wynosi 4 tygodnie od otrzymania zawiadomienia o niej. Zawiadomienie o decyzji powinno zawierać jej uzasadnienie, oraz pouczenie o prawie odwołania od decyzji                          w przewidzianym w statucie terminie.

4.     Odwołanie od decyzji Prezesa Izby powinno być rozpatrzone przez najbliższy zarząd, jeżeli wpłynęło co najmniej na 3 tygodnie przed terminem zarządu.

5.     Prezes Izby może wstrzymać wykonanie decyzji w przypadku wniesienia odwołania – do czasu rozpatrzenia odwołania.

6.     Zjazd powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli odwołujący usprawiedliwia je wyjątkowymi okolicznościami.

7.     Izba obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały zarządu            w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

8.   Odwołania od decyzji Zarządu rozpatruje Zjazd. Zasady określone w ust.1 – 7 stosuje się do odwołań od decyzji Zarządu Izby.

 

 GOSPODARKA FINANSOWA

                                                                  

                                                                        § 31

Koszty działalności Izby pokrywane są:

1)    z wpłat członków,

2)    z wpływów z działalności Izby,

3)    z dobrowolnych wpłat członków, podmiotów gospodarczych, oraz innych osób fizycznych i prawnych,

4)    z oprocentowania środków bankowych,

5)    z udziału w zyskach i spółkach i innych podmiotach gospodarczych do których Izba należy,

6)    z dotacji i subwencji.

 

§ 32

Izba prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Plany finansowe opracowuje Prezes Izby

 

ZMIANA STATUTU

                                                                     § 33

Zmiany statutu Izby mogą być dokonywane mocą uchwały Zjazdu Delegatów podjętej większością 2/3 głosów.

 

                                   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

                                                          § 34

O likwidacji Izby oraz przeznaczenia jej majątku decyduje Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów.

 

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej