Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow Oświata Zawodowa
 

Akty prawne:
NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE

1. Zatrudnienie młodocianego pracownika
Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. Dział IX (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.94, z późn. zm)

2. Zasady i warunki odbywania przygotowania zawodowego młodocianych:
Rozporządzenie Rady Minis.trów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 197, poz.1663).

3. Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego
Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr137, poz.1304 - tekst ustawy dostępny pod adresem; http://www.bip.efirmy.pl.pl/o_rzemiosle/ustawa.pdf)

4. Uprawnienia do szkolenia
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 113, poz.988, zm. w 2003 r. Nr 197, poz.1875) określa kwalifikacje zawodowe i przygotowanie pedagogiczne wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

5. Wyjątkowo dopuszczalne zatrudnianie młodocianych
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808).

6. Prace wzbronione młodocianym
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz.2047) .

7. Zawody i okres nauki zawodu w rzemiośle

1) Zawody szkolne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DZ.U. z 2004 r. Nr 114 , poz.1195).

2) Zawody pozaszkolne
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2004 r. Nr 265, poz.2644).

Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego w Uchwale N. 5 z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04 (oraz uzupełnienie Uchwała Nr13 z dnia 15 lipca 2004 r.) ustalił Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła. Spośród przyjętych standardów dla 108 zawodów w 102 zawodach jest możliwa nauka zawodu (2 zawody przewidziane do kształcenia ustawicznego, 4 zawody przewidziane do kształcenia na poziomie szkół ponadzasadniczych - nie ma możliwości szkolenia młodocianego pracownika). Wykaz standardów dostępny na stronie http://www.zrp.pl/zadania/standardy.asp

Zapisy w/w rozporządzenia Rady Ministrów z 1996r. w sprawie zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego nie precyzują, jaki okres ma trwać nauka w odniesieniu do zawodów spoza klasyfikacji szkolnej. Dlatego Związek Rzemiosła Polskiego (pismo znak:NO-I-130/58/03, dnia 9 września 2003 r. wraz z wykazem zawodów pozaszkolnych, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła) - przyjął zasadę, iż dwu- lub trzyletni cykl nauczania w zawodach pozaszkolnych wynika z logiki struktury klasyfikacji gospodarczej ujmującej zawody w duże, średnie i elementarne grupy, zawierające zawody i specjalności. Wskazując dwu- lub trzy-letni okres trwania nauki w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, kierowano się:

- okresem nauki, dwa lub trzy lata, przypisanym do zawodu szkolnego znajdującego się w tej samej średniej lub elementarnej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w której występuje zawód odpowiadający danemu rodzajowi rzemiosła,

- w zawodach umieszczonych w grupach elementarnych klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, w których nie występuje żaden zawód do kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, przyjmuje się dwuletni okres nauki.

8. Ramowy plan nauczania
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr.15, poz.142 i Nr 137, poz.1155 z 2003 r. Nr 39, poz.337 i Nr 116, poz.1093 z 2004 Nr 43, poz.393)

9. Programy nauczania i podręczniki
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz.220), (wykaz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego w publicznych szkołach zasadniczych - strona www.men.waw.pl)

10. Ocenianie i klasyfikowania uczniów-młodocianych pracowników dokształcających się w zasadniczych szkołach zawodowych
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 199, poz.2046).

11. Organizacja roku szkolnego
Młodociani dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr. 46, poz.432, oraz z 2003r. Nr 104, poz.965, Nr 141, poz.1362, z 2004 r. Nr 164, poz.1716)

12. Egzamin sprawdzający kończy przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Uchwała Nr 11 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 10 września 2003 r. znak:NO-I-130/ES/03 - w sprawie: egzaminów sprawdzających przeprowadzanych po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy (podjęta na podstawie art. 7 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz. 979 z 2002r. z późn. zm) i § 16

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm).

EGZAMINY CZELADNICZE I MISTRZOWSKIE
1. Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. - tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 112 , poz.979 ze zmianą z 2003 r. Dz.U. Nr137, poz.1304 - tekst ustawy dostępny pod adresem; http://www.bip.efirmy.pl.pl/o_rzemiosle/ustawa.pdf)

2. Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 października 2005 w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. Nr 215, poz.1820)

3. Lista zawodów rzemieślniczych, w których przeprowadzane są egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
* Uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25 lutego 2003r. znak: NO-I-130/Egz./03 w sprawie ustalenia listy zawodów rzemieślniczych, w których izby rzemieślnicze będą wydawały dyplomy mistrzowskie i świadectwa czeladnicze osobom, które złożą egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
* Uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 25 lutego 2003r. znak: NO-I-130/Stand.egz./03 w sprawie przygotowania standardów egzaminacyjnych i ich stosowania przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne na tytuły czeladnika i mistrza:
egzaminy czeladnicze w zawodach odpowiadających zawodom występującym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zwane „zawodami szkolnymi” przeprowadza komisja egzaminacyjna izby rzemieślniczej, z uwzględnieniem standardów, będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (opublikowane w Dzienniku Ustaw).
egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w zawodach spoza klasyfikacji szkolnej, występujące w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz egzaminy mistrzowskie w zawodach szkolnych – komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych - przeprowadzają na podstawie standardów – programów ustalonych (zatwierdzonych) przez Związek Rzemiosła Polskiego.

* Standardy wymagań - egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
uchwała Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/ 04, w sprawie: standardów wymagań przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła (Przyjęte standardy dla 105 zawodów (załącznik do Uchwały Nr 5 z dnia 8 marca 2004r. zawiera zawody od Nr 1 do Nr 105),
Uchwała Nr 13 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z dnia 15 lipca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND-I/ 04 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 5 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, z dnia 8 marca 2004 r. znak: NO-I-130/STAND/04, w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła (uzupełnienie wykazu o 3 zawody opatrzone numerami: 106, 107,108).
* Wykaz standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w 106 zawodach, odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła - dostępne na stronie http://www.zrp.pl/zadania/standardy.asp
* Standardy dla zawodów szkolnych - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. Nr 92, poz.1020) - dostępne na stronie www.men.waw.plUmowa o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

Gdy młodociany... pieniędzy 

do góry strony...

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej