Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow PROJEKTY arrow Zakończone
 

Projekty Zrealizowane

1) Kignet - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1 SPO-WKP Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu.

Styczeń 2005 – wrzesień 2007

2) Europejskie Centrum Zamówień Publicznych w Lublinie

Działanie 1.1.2 SPO-WKP W ramach projektu świadczone były przedsiębiorcom usługi w zakresie zamówień publicznych.

Marzec 2005 - maj 2006

3) Innowacyjna sieć współpracy rzemiosła w województwie lubelskim -

Działanie 2.6 ZPORR Projekt miał na celu przekazanie przedsiębiorcom informacji na temat klastrów. W ramach projektu zostało utworzonych 6 klastrów, w tym m.in. „Lubelskie Drewno-regionalny klaster w Lublinie” jako klaster pilotażowy.

Grudzień 2005 - styczeń 2007

4) Kompleksowy Program Szkoleń „Progres” – nową szansą dla pracowników -

Działanie 2.4 ZPORR Projekt obejmował wsparciem osoby zagrożone procesami restrukturyzacyjnymi. W ramach projektu przeszkolonych zostało 80 osób w zakresie „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych” i „Kurs specjalista do spraw księgowości”. Projekt prowadzony był w partnerstwie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej i Fundacji „Ruch solidarności rodzin”.

Sierpień 2006 - sierpień 2007

5) Nowe Kwalifikacje, Praca, Przedsiębiorczość dla Bezrobotnych Kobiet -

Działanie 1.6 SPO RZL Projekt realizowany był w partnerstwie z Krajową izbą Gospodarczą i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. W ramach projektu przeszkolono 175 kobiet chcących założyć własną działalność gospodarczą. 59 kobiet otrzymało dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czerwiec 2007 – sierpień 2008

6) Nowe Kwalifikacje - szkolenie personelu służby zdrowia -

Działanie 8.1.1 POKL W ramach projektu przeprowadzono szkolenia przeznaczone dla pracowników służby zdrowia (lekarzy, pielęgniarek) w wieku ponad 50 lat.

Wrzesień 2008 - grudzień 2009

7) Potrzeby lokalnego rynku pracy, a oferta szkolnictwa zawodowego w regionie -

Działanie 9.2 POKL Projekt dotyczył badania, czy oferta usług edukacyjnych regionu jest dostosowana do wymagań lokalnego rynku pracy, czy pozwala na zdobycie kwalifikacji i umiejętności preferowanych przez lokalnych pracodawców oraz czy szkolnictwo zawodowe jest na odpowiednio wysokim poziomie, aby doprowadzić do wzrostu zainteresowania tego typu kształceniem. Opracowano raport z badań: „Diagnoza szkolnictwa zawodowego w województwie Lubelskim”

Styczeń 2009 - wrzesień 2009

8) Makijaż zmian -

Działanie 6.1.1 POKL Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Wschodni Instytut Rozwoju. Uczestnikami projektu było 90 kobiet powyżej 19 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, z gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 000 mieszkańców województwa lubelskiego, które szczególnie ze względów macierzyńskich nie mogły znaleźć pracy lub zmuszone były do jej porzucenia. Uczestniczki zostały objęte kompleksowym wsparciem i ukończyły szkolenia: „Profesjonalny sprzedawca”, „Euroksięgowy”, „Pracownik administracyjno-biurowy”.

Kwiecień 2009 – maj 2010

9) Gastronomia przyszłością regionu -

Działanie 8.1.1 POKL Uczestnikami projektu były osoby zatrudnione w usługach gastronomicznych ( powyżej 18 roku życia), pracujące na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu, którego celem było podwyższenie i aktualizacja wiedzy z zakresu gastronomii, obsługi komputera oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym.

Maj 2009 – czerwiec 2010

10) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw -

Działanie8.1.3 POKL W ramach projektu zorganizowano 5 seminariów oraz konferencję podsumowującą dla przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, JST, organizacji pozarządowych i instytucji rynku pracy. Projekt miał na celu promocję CSR.

Sierpień 2009 – grudzień 2009

11) Audytor energetyczny -

Działanie 8.1.1 POKL Celem projektu było uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 120 os. powyżej 18 roku życia pracujących w sektorze budownictwa lub planujących rozpoczęcie pracy w tym sektorze przez nabycie kwalifikacji z zakresu auditingu energetycznego i wydawania świadectw energetycznych, oraz doskonalenie niezbędnych umiejętności interpersonalnych.

Grudzień 2009 – listopad 2010

12) Audytor energetyczny -

Działanie 2.1.1 POKL Celem projektu było uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności 500 os. pracujących w sektorze budownictwa lub planujących rozpoczęcie pracy w tym sektorze przez nabycie kwalifikacji z zakresu auditingu energetycznego i wydawania świadectw energetycznych, oraz doskonalenie niezbędnych umiejętności interpersonalnych. Projekt obejmowal zasięgiem 5 województ. Udział w projekcie zakończony był egzaminem w Minsterstwie Infrastruktury uprawniającym do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków

Listopad 2011- lipiec 2013

13) Kucharz Doskonały BIS -

Działanie 8.1.1 Projekt skierowany był do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców lub pracowników u nich zatrudnionych na umowę o pracę z terenu województwa lubelskiego z sektora hotelarskiego i gastronomicznego oraz firm zainteresowanych rozwojem personelu w obszarze sztuki kulinarnej.Uczestnikami projektu były osoby posiadające maksymalnie średnie wykształcenie. Szkolenie zakończone było egzaminem umożliwiającym zdobycie tytułu zawodowego Robotnika wykwalifikowanego lub Mistrza w zawodzie Kucharz14) Take a peek into Vet promotion throughout


15. Projekt "Samozatrudnienie szansą powrotu na rynek pracy"
okres realizacji: 01.09.2017 - 28.02.2019

 

 

  

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej