Strona KIG

Menu główne:
INFORMACJE O IZBIE arrow Ustawa o rzemiośle
 

Dz.U.89.17.92

1997-10-22 zm. Dz.U.97.121.770

2001-01-01 zm. Dz.U.97.121.769

2002-02-13 zm. Dz.U.01.129.1445

tekst poniższy obowiązuje od dnia 13 lutego 2002 roku

 

USTAWA

z dnia 22 marca 1989 r.

o rzemiośle.

(Dz. U. z dnia 30 marca 1989 r.)

(preambuła skreślona) (1)

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

Art. 1. (2) Osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115) mogą prowadzić tę działalność, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej ustawie. Działalność takich osób zaliczana jest do rzemiosła.

Art. 2. 1. (3) Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników - zwaną dalej rzemieślnikiem.
1a. (4) Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających do 50 pracowników.
2. (5) (skreślony).
3. (6) (skreślony).
4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
5. (7) (skreślony).

 

Art. 3. 1. Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:
1) (8) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.
2. Rzemieślnik obowiązany jest wykazać się innymi dowodami kwalifikacji zawodowych niż określone w ust. 1, jeżeli z przepisów odrębnych ustaw wynika obowiązek posiadania takich kwalifikacji.
3. Dyplomy mistrza i świadectwa czeladnicze mogą być wydawane przez izby rzemieślnicze osobom, które złożyły stosowne egzaminy przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.
3a. (9) Nadzór nad działalnością komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, stosując kryterium zgodności z prawem.
4. (10) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po zasięgnięciu opinii Związku Rzemiosła Polskiego określi, w drodze rozporządzenia, zasady powoływania i działania komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, sposób przeprowadzania egzaminów, zasady ustalania opłat egzaminacyjnych i wynagradzania członków komisji egzaminacyjnych, wzory świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich oraz szczegółowe zasady, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad działalnością komisji egzaminacyjnych, uwzględniając w szczególności:
1) skład komisji egzaminacyjnych,
2) wymagania, jakim powinni odpowiadać członkowie komisji egzaminacyjnych,
3) zakres obowiązujących tematów egzaminów i tryb ich składania,
4) sposób oceniania osób biorących udział w egzaminie.
5. (11) Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3.
6. (12) Nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, właściwe ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 

Rozdział 2

Podstawowe prawa i obowiązki rzemieślnika

 

Art. 4. 1. Rzemieślnik ma prawo:
1) (13) zrzeszania się w organizacjach, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, na zasadach określonych w ustawie,
2) (14) wybierać i być wybieranym do organów samorządu gospodarczego rzemiosła,
3) (15) korzystać z uproszczonych (zryczałtowanych) form opodatkowania oraz zwolnień i ulg podatkowych na zasadach powszechnie obowiązujących przedsiębiorców.
2. W przypadku śmierci rzemieślnika współmałżonek pozostający do chwili śmierci na utrzymaniu rzemieślnika oraz małoletni zstępni mają prawo nadal wykonywać rzemiosło w warunkach i na zasadach obowiązujących rzemieślnika.
3. (16) Na rachunek zstępnych rzemiosło może być wykonywane przez ustawowego opiekuna do czasu osiągnięcia przez nich pełnoletności lub ukończenia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych.
4. (17) Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przysługują także pozostającym na utrzymaniu rzemieślnika do chwili jego śmierci pełnoletnim zstępnym pobierającym naukę w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych przez okres pobierania przez nich nauki w tych szkołach.
5. (18) W przypadkach gdy dany rodzaj rzemiosła może być wykonywany wyłącznie po wykazaniu się przez rzemieślnika posiadaniem uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 10 ustawy wymienionej w art. 1, współmałżonek lub zstępni, o których mowa w ust. 3 i 4, prowadzą działalność za pośrednictwem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

 

Art. 5. 1. Rzemieślnik jest obowiązany przestrzegać zasad etyki i godności zawodowej.
2. (19) Szczegółowe zasady etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła cechowego określa samorząd gospodarczy rzemiosła.
3. (20) Przepis ust. 1 dotyczy także członków organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, o których mowa w art. 7 ust. 7.

 

Art. 6. (21) 1. Rzemieślnicy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.
2. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej i tryb postępowania dyscyplinarnego określają statuty organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła.

 

Rozdział 3

Samorząd gospodarczy rzemiosła(22)

 

Art. 7. 1. (23) Tworzy się samorząd gospodarczy rzemiosła.
2. (24) Samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.
3. (25) Organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła są:
1) cechy,
2) (26) (skreślony),
3) izby rzemieślnicze,
4) Związek Rzemiosła Polskiego,
5) (27) (skreślony).
4. (28) Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła tworzone są z inicjatywy członków na zasadzie dobrowolnej przynależności.
5. (29) Do zadań samorządu gospodarczego rzemiosła należy w szczególności:
1) promocja działalności gospodarczej i społeczno-zawodowej rzemiosła,
2) nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle,
3) udzielanie pomocy rzemieślnikom i innym przedsiębiorcom zrzeszonym w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła,
4) reprezentowanie interesów środowiska rzemieślniczego wobec organów administracji publicznej,
5) uczestniczenie w realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w celu zapewnienia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki.
6. (30) Właściwi ministrowie zasięgają opinii Związku Rzemiosła Polskiego odnośnie do projektów aktów prawnych dotyczących rzemiosła.
7. (31) Za zgodą organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła jej członkami mogą być, na czas określony, także osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników.

 

Art. 8. (32) Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła wymienione w art. 7 ust. 3 mają osobowość prawną.

 

Art. 9. 1. (33) Cechy są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej.
2. Podstawowym zadaniem cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

 

Art. 10. 1. (34) Spółdzielnie rzemieślnicze działają na zasadach określonych w przepisach Prawa spółdzielczego.

2. Zadaniem spółdzielni rzemieślniczych jest w szczególności organizowanie działalności usługowej i wytwórczej rzemiosła, udzielanie pomocy członkom w wykonywaniu ich zadań oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej i społeczno-wychowawczej.

 

Art. 11. (35) 1. Izby rzemieślnicze są organizacjami samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającymi cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nienależących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Izby mogą w swych statutach przyjmować nazwy z dodatkiem wyrazów "przedsiębiorczość" lub "przedsiębiorca" użytych w odpowiednim przypadku, a także określeń zawierających wskazanie regionu.

2. Podstawowym zadaniem izb rzemieślniczych jest pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej oraz przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych. Szczegółowy zakres zadań izb rzemieślniczych określają ich statuty.
3. Izby rzemieślnicze są uprawnione do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa.
4. Ilekroć w przepisach prawa mówi się o izbie rzemieślniczej, należy przez to rozumieć izbę rzemieślniczą, utworzoną w trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie, bez względu na nazwę przyjętą w jej statucie.

 

Art. 12. 1. (36) Organizacje samorządu gospodarczego rzemiosła wymienione w art. 7 ust. 3 pkt 1-3 mogą powołać ogólnopolską reprezentację, zwaną "Związek Rzemiosła Polskiego".
2. (37) W Związku Rzemiosła Polskiego mogą się zrzeszać izby rzemieślnicze, a także cechy o zasięgu ogólnopolskim.
3. (38) Związek Rzemiosła Polskiego może być utworzony z inicjatywy co najmniej 10 organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, wymienionych w art. 7 ust. 3 pkt 2 i 3, oraz cechów ogólnopolskich, które zadeklarują członkostwo w tym związku w drodze uchwał walnych zgromadzeń.
4. Podstawowym zadaniem Związku jest zapewnienie zrzeszonym w nim organizacjom pomocy w realizacji zadań statutowych, rozwijanie działalności społeczno-zawodowej oraz reprezentowanie interesów rzemiosła w kraju i za granicą.
5. (39) Związek Rzemiosła Polskiego pełni względem spółdzielni rzemieślniczych funkcje związku rewizyjnego, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Prawa spółdzielczego.

 

Art. 13. (40) Szczegółowe zadania organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, ich ustrój, stosunki prawne członków ustalane są w statutach uchwalanych przez zjazdy lub walne zgromadzenia tych organizacji.

 

Art. 14. (41) Zasady gospodarki finansowej organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w nich pracowników określają walne zgromadzenia (zjazdy delegatów) tych organizacji, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.

 

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 15. 1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy cechy, izby rzemieślnicze i Centralny Związek Rzemiosła ulegają przekształceniu lub likwidacji stosownie do wymogów określonych w art. 6 i 49 ustawy o działalności gospodarczej lub niniejszej ustawy.
2. Podstawę przekształcenia bądź likwidacji dotychczasowych organizacji rzemiosła stanowi uchwała walnego zgromadzenia lub odpowiednio zjazdu delegatów, powzięta w trybie przewidzianym dla dokonywania zmian statutów.
3. Majątek i zobowiązania cechów, izb rzemieślniczych i Centralnego Związku Rzemiosła przechodzą odpowiednio na nowe organizacje z dniem ich przekształcenia.
4. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w cechach, izbach rzemieślniczych i Centralnym Związku Rzemiosła stają się pracownikami przekształconych organizacji.

 

Art. 16. Cechy i izby rzemieślnicze mogą być tworzone w trybie inicjatyw założycielskich lub w drodze podziału istniejących organizacji pod warunkiem zapewnienia samodzielności finansowej.

 

Art. 17. 1. Podstawą utworzenia cechu w trybie inicjatywy założycielskiej jest uchwalenie statutu cechu odpowiadającego wymogom określonym w art.16 przez co najmniej 10 członków założycieli.

2. Podstawą utworzenia cechu w trybie podziału jest uchwała walnego zgromadzenia cechu podlegającego podziałowi, powzięta w trybie określonym w statucie, zawierająca postanowienia o zasadach podziału z uwzględnieniem podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań cechu podlegającego podziałowi.

Art. 18. Przepisy art. 17 mają odpowiednio zastosowanie do izb rzemieślniczych, z tym że liczba członków założycieli (cechów) wynosi co najmniej 5.

 

Art. 19. (42) 1. Cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Organizacje, o których mowa w ust. 1, uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Art. 20. 1. Organizacje rzemiosła, o których mowa w art. 15, przechodzą w stan likwidacji na podstawie uchwał walnych zgromadzeń lub odpowiednio uchwał zjazdów delegatów, powziętych w trybie przewidzianym w statucie.
2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmie majątek likwidowanej organizacji.

 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 1989 r.
1) Preambuła skreślona przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
2) Art. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
3) Art. 2 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
4) Art. 2 ust. 1a dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
5) Art. 2 ust. 2 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
6) Art. 2 ust. 3 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
7) Art. 2 ust. 5 skreślony przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
8) Art. 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
9) Art. 3 ust. 3a dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
10) Art. 3 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 4 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
11) Art. 3 ust. 5 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
12) Art. 3 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 4 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
13) Art. 4 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
14) Art. 4 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
15) Art. 4 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 36 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.770) z dniem 22 października 1997 r.
16) Art. 4 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
17) Art. 4 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
18) Art. 4 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
19) Art. 5 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
20) Art. 5 ust. 3 dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
21) Art. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 7 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
22) Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
23) Art. 7 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
24) Art. 7 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
25) Art. 7 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
26) Art. 7 ust. 3 pkt 2 skreślony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
27) Art. 7 ust. 3 pkt 5 skreślony przez art. 1 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
28) Art. 7 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
29) Art. 7 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
30) Art. 7 ust. 6 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
31) Art. 7 ust. 7 dodany przez art. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
32) Art. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 9 i 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
33) Art. 9 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
34) Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
35) Art. 11 zmieniony przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
36) Art. 12 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
37) Art. 12 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
38) Art. 12 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
39) Art. 12 ust. 5 zmieniony przez art. 1 pkt 13 lit. b) ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
40) Art. 13 zmieniony przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
41) Art. 14 zmieniony przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.129.1445) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2002 r.
42) Art. 19 zmieniony przez art. 72 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.97.121.769) z dniem 1 stycznia 2001 r.

 

do góry strony...

 
Design  eFirmy.pl na zlecenie Lubelskiej Izby Rzemieślniczej